FibriCheck - Gebruiksvoorwaarden

1.2.0

2018-5-23

Deze Privacyverklaring worden elektronisch voorzien bij de installatie van de Applicatie en op onze Website: www.fibricheck.com. Een papieren versie is beschikbaar op aanvraag bij support@fibricheck.com .

Om onze Producten te kunnen gebruiken moet u zich eerst akkoord verklaren en instemmen met onze Privacyverklaring. U kunt de Producten niet gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te aanvaarden.

DOOR DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN VERKLAART U ZICH EVENEENS AKKOORD MET ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. GELIEVE DAAROM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS U DE APPLICATIE GEBRUIKT.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden volgens dewelke gebruikers gebruik kunnen maken van de Applicatie (zoals in de Gebruiksvoorwaarden gedefinieerd). Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op de vergoeding die u verschuldigd bent, in welke gevallen Qompium aansprakelijk kan worden gesteld en tot wanneer u van de applicatie gebruik kan maken. Wij raden u aan om regelmatig naar deze pagina terug te keren, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Indien u vragen heeft over de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) van deze Overeenkomst, gelieve dan contact met ons op te nemen via support@fibricheck.com

LET OP: U BENT NIET VERPLICHT OM DE APPLICATIE TE INSTALLEREN EN UW WEIGERING OM DE APPLICATIE TE INSTALLEREN, HEEFT GEEN ENKELE IMPACT OP DE BEHANDELING BIJ UW ARTS OF DE KWALITEIT VAN DE BEHANDELING.

QOMPIUM WIL VERDER OOK UW ATTENTIE VESTIGEN OP HET FEIT DAT UW ARTS GEEN ANALYSE OF CHECK-UP DOET VAN DE RESULTATEN IN REAL-TIME. WIJ GARANDEREN IN ELK GEVAL DAT DE ARTS BINNEN DE 48H VERWITTIGD WORDT. IN HET GEVAL U DENKT DRINGENDE HULP NODIG TE HEBBEN, GELIEVE UW ARTS OF DE DIENST SPOEDGEVALLEN TE CONTACTEREN.

De Applicatie wordt gestuurd en beheerd door Qompium NV, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0559.981.592 en met hoofdzetel te Kempische Steenweg 303/27, B-3500 Hasselt of door een van de dochterondernemingen (gezamenlijk " Qompium" of " wij" genoemd). Deze gebruiksvoorwaarden (de " Overeenkomst") beschrijven de voorwaarden volgens dewelke gebruikers (" Gebruikers" of " u") gebruik kunnen maken van de "Applicatie" (zoals hieronder gedefinieerd).Indien u vragen heeft over de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) van deze Overeenkomst, gelieve dan contact met ons op te nemen via support@fibricheck.com

1. Beschrijving van de Applicatie

1.1. Qompium levert FibriCheck, een dienst die hartritmestoornissen opspoort met een principiële focus op de detectie van voorkamerfibrillatie, atriumfibrillatie of boezemfibrilleren.

FibriCheck is op twee manieren beschikbaar:

De Applicatie is beschikbaar voor gebruikers in de Europese landen die onder de CE-regulering vallen en andere landen die tevens de CE-regulering volgen.

1.2. FibriCheck bestaat uit het FibriCheck Platform, de FibriCheck Mobiele Applicatie en het FibriCheck Dashboard (allen zoals hieronder gedefinieerd en gezamenlijk "de Applicatie").

Het FibriCheck Platform is de motor van de Applicatie en interageert met en stuurt data door tussen:

(i) de FibriCheck Mobiele Applicatie

(ii) het FibriCheck Dashboard van de Gebruiker en

(iii) het Dashboard van de Arts. Daarenboven analyseert en bewaart het FibriCheck Platform ook gegevens.

De registraties, aan de hand van de FibriCheck Mobiele Applicatie, gebeuren door de vinger op de camera van het mobiele apparaat te plaatsen. Zo wordt de polsgolf gedetecteerd door gebruik te maken van het optische licht en de sensor van het mobiele apparaat.

Het FibriCheck Dashboard is een online tool die enkel bedoeld is om uw gegevens weer te geven. Uw arts kan via het dashboard van de Arts de Resultaten (zoals hierna gedefinieerd) automatisch raadplegen vanuit het FibriCheck Platform.

In het geval van Projecten kan het FibriCheck Monitoring Center automatisch alle Resultaten raadplegen vanuit het FibriCheck platform. Let op: deze automatische overdracht is enkel mogelijk nadat u de link gemaakt hebt tussen uzelf en uw Arts/het FibriCheck Monitoring Center door de QR-code of toegangscode correct te scannen via uw mobiel apparaat. Enkel u bent verantwoordelijk voor het correct scannen van de QR-code via uw mobiel apparaat.

Let op: uw Arts is verantwoordelijk voor de interpretatie van de Resultaten en de opvolging van uw medische conditie. Qompium kan, op uitdrukkelijke vraag van uw Arts, Resultaten bekijken en analyseren. Ook in geval van Projecten zal het FibriCheck Monitoring Centrum de Resultaten bekijken gedurende een beperkte periode, maar zal zij niet tussentijd interveniëren.

Let op: de automatische mogelijkheid om de resultaten te raadplegen via het Dashboard van de Arts impliceert niet dat u continu opgevolgd wordt door uw Arts of het FibriCheck Monitoring Center.

U vindt deze informatie ook terug in onze Privacyverklaring.

2. Definities

"Account" betekent uw geregistreerde account die u heeft aangemaakt via het registratieproces vanuit een officieel registratiekanaal (bv. FibriCheck Mobiele Applicatie, FibriCheck Dashboard);

"Arts" betekent de dokter (of medische expert) van wie u het voorschrift/toegangscode kreeg met uw persoonlijke QR-code om een automatische link met uw Arts te maken via de FibriCheck Mobiele Applicatie. Bemerk dat uw Arts ook het FibriCheck Monitoring Center kan zijn (bv. bij generatie van voorschrift/toegangscode via de website);

"Dashboard van de Arts" verwijst naar de op internet gebaseerde applicatie die toegankelijk is voor uw Arts en waardoor hij informatie van u kan bekijken, waaronder, maar niet beperkt tot, de Resultaten. Deze applicatie is een met het FibriCheck Platform verbonden applicatie;

"Derde Partijen" betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke entiteit die niet Qompium is;

"Leveringsdatum" betekent de datum waarop u een Account verkregen heeft;

"Documentatie" betekent de documenten met betrekking tot het gebruik van de Applicatie die u door Qompium ter beschikking gesteld worden;

"Vergoedingen" betekent het bedrag dat u (indien vereist) of aan Qompium of aan de Arts betaalt voor het gebruik van de Applicatie;

"FibriCheck Dashboard" betekent het dashboard dat beschikbaar wordt gemaakt voor de gebruikers via app.fibricheck.com;

"FibriCheck Monitoring Centrum" betekent de instantie waarmee u automatisch gelinkt wordt gedurende een beperkte periode via de FibriCheck Mobiele Applicatie door het scannen van een generieke QR-code in het kader van een Project;

"FibriCheck Mobiele Applicatie" verwijst naar de mobiele applicatie die (i) de gebruiker moet downloaden en (ii) die bedoeld is om fotoplethysmogrammen (PPG-gegevens) te registreren, weer te geven, op te slaan en door te sturen;

"FibriCheck Platform" betekent het platform waarmee de FibriCheck Mobiele Applicatie, het FibriCheck Dashboard en het Dashboard van de Arts verbonden zijn en waarmee ze samen functioneren. Afhankelijk van het gebruikersprofiel (Gebruiker, Arts,…) zullen verschillende functionaliteiten beschikbaar zijn;

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle nu bekende of later bijkomende (a) rechten gekoppeld aan auteurswerk met inbegrip van auteursrechten, maskerwerkrechten en morele rechten; (b) handelsmerk- of dienstmerkrechten; (c) handelsgeheimrechten, vakkennis; (d) patenten, patentrechten en industriële eigendomsrechten; (e) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (f) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (g) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd;

"Overeenkomst" deze gebruiksvoorwaarden;

"Producten" verwijst naar de Applicatie, de Website en de Documentatie;

"Project" verwijst naar het aanbieden van FibriCheck via een generieke toegangscode die gebonden is aan een specifieke gebeurtenis e.g. een screeningsactie van X dagen gefinancierd door een derde partij zoals een werkgever, een actie met verzekeringsinstellingen, een samenwerking met publicitaire media. Bij een Project gebeurt de opvolging gedurende het Project door het FibriCheck Monitoring Center Een Project kan betalend zijn voor de gebruiker.

"Resultaten" verwijst naar de resultaten van de analyse door het FibriCheck Platform van de fotoplethysmografieën geregistreerd door de Gebruiker via de FibriCheck Mobiele Applicatie;

"Termijn" betekent de periode gedurende dewelke uw Arts u aanbevolen heeft de Applicatie te gebruiken of de looptijd van een Project;

"Website" verwijst naar de website die beschikbaar is op www.fibricheck.com.

3. Toepasbaarheid

3.1. Door gebruik te maken van de Producten, aanvaardt u de voorwaarden van deze Overeenkomst. Gaat u niet akkoord met een bepaling van deze Overeenkomst, dan mag u de Producten op geen enkele manier gebruiken.

Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren en nadat de Gebruiker de registratieprocedure voltooid heeft (met inbegrip van het maken van de link met uw Arts (of het FibriCheck Monitoring Center) door middel van de QR code, respectievelijk toegangscode die u heeft ontvangen van uw Arts, respectievelijk vanuit het Pproject) bevestigt u expliciet dat u toegang hebt tot het bedoelde gebruik van de Applicatie zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Als een gevolg daarvan bevestigt u en stemt u ermee in dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de Applicatie door Qompium geleverd wordt. Dit wil zeggen dat u vanaf dan de voorwaarden van deze Overeenkomst moet respecteren, onverminderd uw recht om uw toestemming tot de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken (zie Deel 8 van de Privacyverklaring).

3.2. Indien de Applicatie of Website gebruik maakt van diensten van Derde Partijen, dan kunnen de dienstvoorwaarden van deze Derde Partijen van toepassing zijn. Door gebruik te maken van een dergelijke dienst van een Derde Partij stemt u in met de geldende voorwaarden. Qompium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de voorwaarden van de Derde Partijen.

Voor wat betreft de verwerking van uw Persoonsgegevens door Derde Partijen verwijzen wij naar Deel 6 van onze Privacyverklaring.

4. Gebruik van de Producten

Let op: onze Producten zijn niet bedoeld voor en mogen niet gebruikt worden door minderjarigen.

4.1. U mag onze Applicatie enkel gebruiken indien u een geldig voorschrift/toegangscode van uw Arts hebt en onder toezicht van uw Arts gebruikt of in het kader van een Project onder toezicht van het FibriCheck Monitoring Center.

4.2. Om alle functies van onze Applicatie te gebruiken moet u op uw mobiele apparaat WiFi of een mobiele internetverbinding hebben. De toegang tot WiFi of een mobiele internetverbinding is uw eigen verantwoordelijkheid. Gelieve ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaat voldoet aan de minimale systeemvereisten zoals vermeld op de download pagina.

Voldoet uw mobiele apparaat niet aan deze minimale systeemvereisten, dan kunnen we niet garanderen dat de Applicatie correct zal werken. Qompium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging, omdat u zich niet conform gesteld hebt met bovenvermelde vereisten.

4.3. U bent medeverantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de aanmeldinformatie van uw account, zoals uw pincode en paswoord (zie ook Deel 6 van de Privacyverklaring).

U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die u onder uw persoonlijke account verricht.

U stemt ermee in om Qompium onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of van enige andere schending van de beveiliging. Qompium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging, omdat u zich niet conform gesteld hebt met bovenvermelde vereisten.

4.4. Tijdens de Duur van de Overeenkomst mag Qompium u naar eigen goeddunken updates bezorgen. Om elke twijfel weg te nemen, Qompium is niet verplicht om updates te geven voor de Applicatie, Documentatie of Website.

5. Licentie - beperkingen

5.1 Licentie door Qompium. Qompium geeft u voor de Termijn van de Overeenkomst en na (indien van toepassing) tijdige betaling van de Vergoedingen een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en niet overdraagbare licentie om gebruik te maken van de Applicatie en/of de Documentatie in overeenkomst met deze Overeenkomst en de Documentatie ("Licentie"). U mag de Applicatie en/of de Documentatie niet gebruiken voor commerciële doeleinden en u mag de Applicatie en/of Documentatie of een onderdeel ervan niet gebruiken op een manier die niet toegelaten is door Qompium. U mag de Applicatie en/of Documentatie enkel gebruiken volledig in overeenstemming met:

(i) deze Overeenkomst;

(ii) bijkomende instructies of beleidsdocumenten die uitgegeven worden door Qompium, met inbegrip van maar niet beperkt tot de documenten die gepost worden binnen de mobiele applicatie FibriCheck of op de Website;

(iii) alle geldende wetten, regels of regulaties en

(iv) de Documentatie.

5.2 Beperkingen. U stemt ermee in om de Producten enkel te gebruiken voor hun bedoelde gebruik, zoals vooropgesteld in deze Overeenkomst. Binnen de beperkingen van de geldende wetgeving beschikt u niet over de toelating om

(i) de Applicatie en/of Documentatie beschikbaar te maken of om de Applicatie en/of Documentatie te verkopen of te verhuren aan derde partijen;


(ii) om de Applicatie en/of Documentatie op welke manier dan ook aan te passen, te veranderen, te vertalen of te wijzigen;

(iii) om de Applicatie en/of Documentatie in sublicentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, uit te delen of op een andere manier over te dragen aan derde partijen;

(iv) om de broncode (of onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van de Applicatie en/of Documentatie te ontleden, er reverse engineering op toe te passen, te deassembleren of op een andere manier af te leiden of te bepalen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toegelaten is door de geldende wetgeving, niettegenstaande deze beperking;

(v) om de Applicatie en/of Documentatie te gebruiken of te kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk toegelaten volgens dit artikel 6;

(vi) om u ongeoorloofde toegang te verschaffen tot accounts van andere gebruikers of tot de IT-infrastructuur of structuur van Qompium om aan de producten te geraken of om de Producten te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten;

(vii) om de Producten te gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren;

(viii) om u voor te doen als een andere persoon of entiteit of om uw band met een andere persoon of entiteit verkeerd voor te stellen;

(ix) om gebruik te maken van een automatisch, elektronisch of manueel hoge- volumeproces om toegang te krijgen tot informatie over de Producten of om deze informatie te doorzoeken of te verzamelen (met inbegrip van en niet beperkt tot robots, spiders of scripts);

(x) om copyrightkennisgevingen, digitale watermerken, eigendomsinformatie of andere kennisgevingen die vervat zitten in de producten te veranderen, te verwijderen of onleesbaar te maken;

(xi) om opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere destructieve of bedrieglijke elementen te verspreiden of om de Producten te gebruiken voor onwettelijke, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of

(xii) om technische en andere beschermende maatregelen in te producten te verwijderen of op een andere manier te omzeilen.

Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven wordt u geen enkel uitdrukkelijke of geïmpliceerde licentie of enig recht toegekend met betrekking tot de Producten of een onderdeel ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht om in het bezit te komen van een broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Applicatie.

5.3 Licentie door gebruiker. Door informatie, gegevens of afbeeldingen te uploaden, te creëren of op een andere manier door te geven via de Applicatie ("Gebruikersinhoud") en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van ons Privacyverklaring geeft u Qompium een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te sturen en weer te geven voor zover dat nodig is om de Applicatie aan te vullen en te updaten. Qompium behoudt zich het recht voor maar is niet verplicht om Gebruikersinhoud te controleren en te verwijderen indien deze beschouwd wordt als een inbreuk tegen de bepalingen van de Overeenkomst of als ongepast, of wanneer deze indruist tegen rechten van derde partijen of tegen geldende wetten of regels.

6. Eigendomsrecht

In het kader van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Qompium blijven de Producten en alle bijhorende wereldwijde Intellectuele eigendomsrechten de exclusieve eigendom van Qompium en/of zijn licentiegevers.

Alle rechten in en op de Applicatie en/of de Documentatie die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk toegekend worden aan de Gebruiker, zijn voorbehouden voor Qompium en zijn licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven wordt geen enkele uitdrukkelijke of geïmpliceerde licentie toegekend aan de Gebruiker met betrekking tot de Applicatie en/of Documentatie of enig onderdeel ervan, met inbegrip van enig recht om in het bezit te komen van een broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Applicatie.

7. Opschorting

7.1 Opschorting voor inbreuk. Indien Qompium naar eigen goeddunken merkt of vermoedt dat u inbreuk pleegt tegen deze Overeenkomst of andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het Privacyverklaring) die uitgevaardigd werden door Qompium, dan kan Qompium uw toegang tot de Applicatie en/of de Website opschorten of beperken. Een dergelijke opschorting door Qompium duurt tot u de inbreuk die tot de opschorting of beperking geleid heeft ongedaan gemaakt hebt.

7.2 Opschorting voor niet-betaling. Indien u de Vergoedingen niet op tijd betaalt (indien van toepassing), dan kan Qompium uw gebruik van de Applicatie automatisch opschorten. Een dergelijke opschorting door Qompium duurt tot u alle inbreuken ongedaan gemaakt hebt.

8. Ondersteuning

Indien u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met Qompium via support@fibricheck.com. Qompium levert alle redelijke inspanningen om zo snel mogelijk te antwoorden op alle vragen van de Gebruikers.

9. Privacy

Qompium is begaan met de bescherming van uw privacy en verbindt zich ertoe om bij de verwerking van uw Persoonsgegevens te handelen conform de geldende wetten met betrekking tot de bescherming van het privéleven.

In onze Privacyverklaring vindt u meer uitleg over hoe wij uw Persoonsgegevens verkrijgen en verwerken. Onze Privacyverklaring (http://docs.fibricheck.com/nl/privacy_policy) zit als referentie vervat in deze Overeenkomst. Om onze Producten te kunnen gebruiken moet u zich eerst akkoord verklaren en instemmen met onze Privacyverklaring. U kunt de Producten niet gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te aanvaarden.

10. Vergoedingen

10.1 In ruil voor de licentie stemt de Gebruiker ermee in om de Vergoedingen (indien van toepassing) tijdig te betalen aan Qompium of aan zijn Arts, zoals bepaald door Qompium. Voordat u betaalt, heeft u de mogelijkheid om de kosten te bekijken en te accepteren die aan u in rekening worden gebracht. Alle kosten worden niet terugbetaald, voor zover volledig toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.

10.2 Indien de Gebruiker rechtstreeks aan Qompium betaalt, heeft de Gebruiker de volgende betalingsmogelijkheden bij gebruik van Visa en Mastercard:

De Gebruiker heeft bovendien ook de optie te betalen met BC/MC. In dit geval is de Gebruiker, omwille van juridische beperkingen, verplicht om de Vergoeding voor de gehele Termijn in één keer te betalen.

Indien u betaalt met een creditcard, kan Qompium eerst toestemming zoeken van uw creditcard-account voorafgaand aan uw aankoop om te verifiëren of die creditcard geldig is en voldoende beschikbaar saldo heeft om uw aankoop te dekken.

10.3. Indien Qompium de kosten voor de Applicatie wijzigt, inclusief door extra vergoedingen of kosten toe te voegen, zal Qompium u voorafgaand op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met deze gewijzigde Vergoeding, kan Qompium stoppen om uw toegang te verlenen tot de Applicatie. Qompium zal de Vergoeding echter niet aanpassen tijdens een begonnen termijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving kan de aansprakelijkheid van Qompium die voortvloeit uit of in verband staat met de Producten die onder deze Overeenkomst vallen – of het nu gaat om een contract, garantie, onrechtmatigheid of ander – nooit het bedrag overschrijden dat betaald werd onder de verplichte verzekeringspolis van Qompium op het moment waarop de betreffende aansprakelijkheidsvordering ingesteld wordt. Niets in deze Overeenkomst kan de aansprakelijkheid van Qompium beperken of uitsluiten voor (i) grove nalatigheid; (ii) opzettelijk wangedrag, (iii) fraude of persoonlijk letsel.

11.2 Voor zover wettelijk toegestaan onder de geldende wetgeving kan Qompium niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van enige Derde Partij voor bijzondere, onrechtstreekse, exemplarische repressieve, incidentele of indirecte schade van om het even welke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van verlies van winst, gegevens, inkomsten, welwillendheid, van de aanschaffing van vervangende diensten of van beschadiging van eigendom voortvloeiend uit de Producten die onder deze Overeenkomst vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot misrekeningen of het gebruik, misbruik van de Producten of het onvermogen om de Producten te gebruiken, ongeacht de oorzaak van de vordering of de aansprakelijkheidstheorie – op grond van onrechtmatigheden, contractueel of ander -, ook al werd Qompium op de hoogte gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. De beperking in dit artikel 12.2 is niet van toepassing op de verplichtingen van Qompium, zoals gestipuleerd onder artikel 14 ("Schadeloosstelling").

11.3 U stemt ermee in dat Qompium op basis van de bepalingen van dit artikel 12 enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor zover de door u geleden schade rechtstreeks toegeschreven kan worden aan Qompium. Om alle twijfel te voorkomen, Qompium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van (i) uw ongeoorloofd gebruik van de Applicatie, (ii) aanpassingen van de Applicatie (of delen ervan) door u of derde partijen, (iii) uw tekortkoming om de recentste versie van de Applicatie te gebruiken die u ter beschikking gesteld werd of uw onvermogen om correcties die Qompium aanbracht aan de Applicatie te integreren of te installeren of (iv) uw gebruik van de Applicatie in combinatie met producten of diensten die niet eigen zijn aan Qompium. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid, zoals gestipuleerd in dit artikel, gelden in het voordeel van de dochterondernemingen en onderaannemingen van Qompium die onder deze Overeenkomst vallen en voor zover dergelijke bepalingen in het voordeel van Qompium zijn.

12. Garanties en disclaimers

12.1 Door Qompium. TENZIJ UITDRUKKELIJK VOORZIEN IN DIT ARTIKEL 12 EN VOOR ZOVER TOEGELATEN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, WORDEN DE PRODUCTEN EN RESULTATEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN QOMPIUM VOORZIET GEEN (EN VERWERPT HIERBIJ ALLE) ANDERE GARANTIES, COVENANTEN OF VERTEGENWOORDIGINGEN EN VOORWAARDEN, AL DAN NIET GESCHREVEN, MONDELING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET EN ZONDER BEPERKING, EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES M.B.T. TOEREIKENDE KWALITEIT, BEHANDELING, HANDELSGEBRUIK OF UITOEFENING VAN DE PRAKTIJK, VERKOOPBAARHEID, BRUIKBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TITEL, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF DOEL, EN DIT MET INACHTNEMING VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN, (VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK) OF VAN ENIGE ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE AAN DE GEBRUIKER GELEVERD WORDEN DOOR QOMPIUM. QOMPIUM GARANDEERT NIET DAT (i) ALLE FOUTEN GECORRIGEERD KUNNEN WORDEN OF DAT DE TOEGANG TOT OF DE WERKING VAN DE PRODUCTEN ALTIJD ONONDERBROKEN, VEILIG EN FOUTLOOS ZAL VERLOPEN, EN DAT (iii) DE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE RESULTATEN, DIE BESCHIKBAAR IS OP OF DOORGEGEVENS WORDT DOOR DE APPLICATIE WAAR, VOLLEDIG EN ACCURAAT IS.

U BEVESTIGT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT QOMPIUM NIET AANSPRAKELIJK GESTELD KAN WORDEN VOOR GEZONDHEIDSGERELATEERDE BESLISSINGEN DIE U OF UW ARTS NEEMT OP BASIS VAN DE RESULTATEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GETOOND WORDEN DOOR DE APPLICATIE, ONGEACHT OF DEZE GEGEVENS AL DAN NIET ACCURAAT ZIJN. U BEVESTIGT EN STEMT ERMEE IN DAT UW ARTS, EN NIET QOMPIUM, ALS ENIGE AANSPRAKELIJK IS VOOR DE INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN OF ANDERE U BETREFFENDE GEZONDHEIDSINFORMATIE.

U BEVESTIGT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DE RESULTATEN OP EIGEN RISICO GEBEURT. U BEVESTIGT EN STEMT ERMEE IN DAT ER RISICO’S VERBONDEN ZIJN AAN HET DOORGEVEN EN OPSLAAN VAN INFORMATIE VIA HET INTERNET EN DAT QOMPIUM NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE RESULTATEN EN ALLE BIJHORENDE GEBRUIKERSINHOUD.

Qompium zal u, zoals hier gestipuleerd, vrijwaren en verdedigen tegen onderbouwde en goed gemotiveerde vorderingen van derde partijen voor zover de vordering gebaseerd is op een overtreding van de Intellectuele eigendomsrechten van de derde partij door de Applicatie en/of Documentatie en met uitsluiting van vorderingen die het resultaat zijn van (i) uw ongeoorloofd gebruik van de Producten, (ii) aanpassingen van de Applicatie door u of Derde Partijen, (iii) uw tekortkoming om de recentste versie van de Applicatie en/of Documentatie te gebruiken die u ter beschikking gesteld werd of uw onvermogen om correcties die Qompium aanbracht aan de Applicatie en/of Documentatie te integreren of te installeren indien Qompium aangaf dat de update of correctie noodzakelijk was om en potentiële inbreuk te voorkomen of (iv) uw gebruik van de Applicatie in combinatie met producten of diensten die niet eigen zijn aan Qompium.

Een dergelijke verplichting tot schadeloosstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (i) Qompium wordt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van een dergelijke vordering; (ii) Qompium bepaalt naar eigen goeddunken de verdediging en schikking voor een dergelijke vordering; (iii) op vraag van Qompium verleent de Gebruiker zijn volledige medewerking aan Qompium in het kader van de verdediging en de schikking van een dergelijke vordering, ten koste van Qompium; en (iv) de Gebruiker doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van Qompium met betrekking tot een dergelijke vordering en de Gebruiker stemt ook niet in met enige schikking in het kader van een dergelijke vordering zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qompium. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Qompium de Gebruiker schadeloos stellen voor alle schade en kosten die de Gebruiker opliep als gevolg van een dergelijke vordering, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank van laatste aanleg of zoals overeengekomen in de schikking met de vervolgers van Qompium.

Indien de Applicatie en/of Documentatie volgens het redelijke oordeel van Qompium waarschijnlijk het voorwerp zal uitmaken van een inbreukvordering van een derde partij (conform clausule 14.1), dan heeft Qompium het recht om naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (i) de Applicatie en/of Documentatie (of het (vermeende) inbreukmakende deel ervan) aan te passen, zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de equivalente functionaliteit behouden blijft; (ii) voor de Gebruiker een licentie verkrijgen om de Applicatie en/of Documentatie verder te blijven gebruiken, conform deze Overeenkomst; of om (iii) de Overeenkomst te beëindigen en de Gebruiker een bedrag te betalen dat gelijk is aan een pro rata gedeelte van de Vergoedingen voor dat deel van de Applicatie dat het voorwerp uitmaakt van de inbreuk.

Uit het bovenstaande blijkt de volledige aansprakelijkheid van Qompium en het exclusieve verhaal van de Gebruiker bij enige werkelijke of vermeende inbreuk op de Intellectuele-eigendomsrechten als gevolg van de Applicatie en/of Documentatie of van een deel ervan.

12.2 Door de Gebruiker.Bij deze stemt u ermee in om Qompium en zijn huidige en toekomstige dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, managers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en te beschermen tegen elke eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard ook, met inbegrip van redelijke erelonen voor advocaten, door onrechtmatige daad of contractueel, waar zij of een van hen mee te maken zou krijgen als gevolg van een vordering door een derde partij met betrekking tot (i) uw inbreuk op of overtreding van een bepaling van deze Overeenkomst of enige andere instructies of beleidslijnen van Qompium; (ii) Gebruiksinhoud die in overtreding is met de Intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en (iii) fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van uwentwege.

U bevestigt en stemt ermee in dat Qompium niet verplicht is om een back- up te maken van Gebruikersinhoud en/of Resultaten. U stemt ermee in dat het gebruik van de Applicatie of Documentatie in strijd of in overtreding met de bepalingen en garanties van de Gebruiker in dit artikel een ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van de Applicatie en/of Documentatie vormt.

13. Updates van of veranderingen in onze Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op om het even welk moment, al dan niet met reden

Dergelijke doorgevoerde aanpassingen of veranderingen worden onmiddellijk van kracht zodra wij ze beschikbaar maken in de Applicatie of zodra we er kennis van geven.

U stemt ermee in dat uw verder gebruik van de Producten na dergelijke veranderingen inhoudt dat u de veranderingen aanvaardt.

Aanpassingen of veranderingen in onze Privacyverklaring zullen u apart ter kennis worden gegeven overeenkomstig Deel 9 van onze Privacyverklaring.

14. Duur en beëindiging

14.1 Qompium verleent licenties voor de Applicatie en/of Documentatie gedurende de Termijn, tenzij de Overeenkomst is beëindigd in overeenstemming met artikel 14.2 of 14.3. Gedurende de Termijn zal de Gebruiker alle grote en kleine updates en upgrades van de Applicatie en/of Documentatie krijgen.

Om alle twijfel te voorkomen, indien de Gebruiker de Overeenkomst beëindigd door de Applicatie van zijn mobiele apparaat te verwijderen voor het einde van de Termijn, dan heeft de Gebruiker geen recht op een terugbetaling van enige vooraf betaalde Vergoedingen voor de resterende Termijn. Ingeval geopteerd werd voor maandelijkse betalingen (zie artikel 10) zijn de resterende Vergoedingen voor de gekozen Termijn nog verschuldigd.

Na het verval van de Termijn, zullen alle gebruikersrechten die aan u werden toegekend in het kader van deze Overeenkomst vervallen en zullen de Resultaten niet langer doorgestuurd worden naar uw Arts/FibriCheck Monitoring Center via het FibriCheck Platform. Gelieve te noteren dat u niet verwittigd zal worden van deze automatische afloop.

U zal echter nog steeds toegang hebben via uw Account tot het FibriCheck Dashboard waarop u uw metingen van in het verleden kan raadplegen. Indien uw Arts dit heeft toegestaan, kan u tevens via uw Account tot het FibriCheck Dashboard de resultaten van de metingen hierop terugvinden.

Tenslotte duiden wij erop dat u opnieuw toegang zal krijgen tot alle functionaliteiten van de Applicatie door een nieuw voorschrift/toegangscode van uw Arts of Project in te scannen en correct te betalen. Wij adviseren u om de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden te consulteren alvorens u de Applicatie opnieuw gebruikt.

14.2. Beëindiging voor inbreuk.Qompium mag deze Overeenkomst en uw recht op toegang tot en gebruik van de Applicatie met onmiddellijke ingang beëindigen (i) indien Qompium meent of gegronde redenen heeft om te vermoeden dat u deze Overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige overtreding van het Intellectuele-eigendomsrecht van Qompium) of andere richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het Privacyverklaring) van Qompium overtreedt of (ii) wanneer de Gebruiker meer dan 60 (zestig) dagen geschorst blijft voor niet-betaling.

14.3 De gevolgen van de beëindiging. Na de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden ook en in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, dan: (i) hebt u op het moment van de effectieve beëindiging niet langer de toelating om u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Applicatie of om gebruik te maken van de functies of Resultaten via de Applicatie; (ii) mag Qompium gegevens gekoppeld aan uw account verwijderen uit de Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Gebruikersinhoud of Resultaten, en (iii) stoppen alle rechten en verplichtingen van Qompium of de Gebruiker op basis van deze Overeenkomst, behalve die rechten en verplichtingen in de specifieke secties van artikel 15.7.

15. Varia

15.1 Overmacht.Qompium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige storing of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen met betrekking tot de Applicatie indien een dergelijke vertraging of storing te wijten is aan oorzaken waarover we geen controle hebben, en dit met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen of arbeidsconflicten, embargo’s, regeringsbevelen, telecommunicatie, netwerk, computer, het uitvallen van servers of internet, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van Qompium door derde partijen of enige andere oorzaak die buiten de redelijke controle van Qompium valt (het "Geval van Overmacht"). Wij moeten u op de hoogte brengen van de aard van een dergelijk Geval van Overmacht, van het effect op ons vermogen om onze verplichtingen volgens deze Overeenkomst na te komen en van de manier waarop we van plan zijn om de gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken.

15.2 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt samen met onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en Qompium met betrekking tot het onderwerp ervan en ze vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, bepalingen of afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, garantie, convenant of overeenkomst die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst werd voorzien kan een invloed hebben op de uitdrukkelijke bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst of kan gebruikt worden om deze te interpreteren, te veranderen of te beperken.

15.3 Scheidbaarheid.Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden ook beschouwd wordt als ongeldig of onuitvoerbaar, dan blijven de andere bepalingen van deze Overeenkomst uitvoerbaar en de ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt geacht aangepast te worden, zodat deze maximaal geldig en uitvoerbaar wordt voor zover de wet dit toestaat.

15.4 Opheffing. Indien het niet lukt om een bepaalde bepaling van de Overeenkomst uitvoerbaar te maken, dan betekent dit niet dat deze of enige andere bepaling opgeheven wordt.

15.5 Toewijzing. U kunt deze Overeenkomst of enige rechten of verplichtingen niet toewijzen of doorgeven aan een derde partij. Het staat Qompium vrij om (i) zijn verplichtingen of rechten volgens de Overeenkomst (of een deel ervan) over te dragen of toe te wijzen aan een van zijn dochterondernemingen en (ii) en om de uitvoering of ondersteuning van deze Overeenkomst uit te besteden aan zijn dochterondernemingen, aan individuele onderaannemers en aan derde dienstverleners zonder de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

15.6 Kennisgevingen.Alle kennisgevingen van Qompium die bedoeld zijn om door u ontvangen te worden, worden als afgeleverd en van kracht beschouwd wanneer ze verstuurd werden naar het e-mailadres dat u opgaf in uw account. Verandert u dit e-mailadres, dan moet u uw e-mailadres ook aanpassen op de pagina met uw persoonlijke instellingen.

15.7 Voortbestaan. De artikels 6, 9, 11, 12, 14, 15.8 blijven ook voortbestaan na de ontbinding of afloop van deze Overeenkomst.

15.8 Toepasselijk recht en bevoegdheid. Deze Overeenkomst wordt exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De gerechtshoven en rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd indien enig geschil ontstaat met betrekking tot de Producten.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Qompium NV
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
België
www.fibricheck.com