FibriCheck - Privacyverklaring

1.3.0

2018-5-23

Deze Privacyverklaring wordt elektronisch voorzien bij de installatie van de Applicatie en op onze Website: www.fibricheck.com . Een papieren versie is beschikbaar op aanvraag bij support@fibricheck.com .

Om onze Producten te kunnen gebruiken moet u zich eerst akkoord verklaren en instemmen met onze Privacyverklaring. Hierin wordt u uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verkrijgen en verwerken. U kunt de Producten niet gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te aanvaarden.

Gelieve deze Privacyverklaring dan ook aandachtig te lezen, zodat u volledig begrijpt wat er met uw Persoonsgegevens zal gebeuren. U moet hierbij met name het onderstaande goed voor ogen houden:

Voor alle vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons kan u terecht bij Qompium NV via support@fibricheck.com of via een schrijven naar Qompium NV, Kempische Steenweg 303/27, 3500 Hasselt (België).

Let op: u kan nooit verplicht worden om de Applicatie te installeren en uw weigering om de Applicatie te installeren heeft geen enkele impact op de kwaliteit van de behandeling door uw Arts of, bij een project op vraag van uw werkgever, op uw verhouding met uw werkgever.

Qompium NV (" Qompium", " wij", " ons") erkent en begrijpt het belang van de privacy van zijn gebruikers (" Gebruikers", " u") en wil hun wens om persoonlijke informatie veilig op te slaan en toegankelijk te maken zeker respecteren. Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze Applicatie en onze Website (samen de "Producten" genoemd) en ze beschrijft hoe Qompium uw Persoonsgegevens beheert, opslaat en gebruikt via de Producten.

1. Beschrijving van de Applicatie

1.1. Qompium levert FibriCheck, een dienst die hartritmestoornissen opspoort met een principiële focus op de detectie van voorkamerfibrillatie, atriumfibrillatie of boezemfibrilleren.

FibriCheck is op twee manieren beschikbaar:

De Applicatie is beschikbaar voor gebruikers in de Europese landen die onder de CE-regulering vallen en andere landen die tevens de CE-regulering volgen.

1.2. FibriCheck bestaat uit het FibriCheck Platform, de FibriCheck Mobiele Applicatie en het FibriCheck Dashboard (allen zoals hieronder gedefinieerd en gezamenlijk "de Applicatie").

Het FibriCheck Platform is de motor van de Applicatie en interageert met en stuurt data door tussen:
(i) de FibriCheck Mobiele Applicatie
(ii) het FibriCheck Dashboard van de Gebruiker en
(iii) het Dashboard van de Arts.
Daarenboven analyseert en bewaart het FibriCheck Platform ook gegevens.

De registraties, aan de hand van de FibriCheck Mobiele Applicatie, gebeuren door de vinger op de camera van het mobiele apparaat te plaatsen. Zo wordt de polsgolf gedetecteerd door gebruik te maken van het optische licht en de sensor van het mobiele apparaat.

Het FibriCheck Dashboard is een online tool die enkel bedoeld is om uw gegevens weer te geven. Uw Arts kan via het dashboard van de Arts de Resultaten (zoals hierna gedefinieerd) automatisch raadplegen vanuit het FibriCheck Platform.

In het geval van projecten kan het FibriCheck Monitoring Center automatisch alle Resultaten raadplegen vanuit het FibriCheck Platform. Let op: deze automatische raadpleging is enkel mogelijk nadat u de link gemaakt hebt tussen uzelf en uw Arts/het FibriCheck Monitoring Center door de QR-code of toegangscode correct te scannen via uw mobiel apparaat. Enkel u bent verantwoordelijk voor het correct scannen van de QR- code via uw mobiel apparaat.

Let op: uw Arts is verantwoordelijk voor de interpretatie van de Resultaten en de opvolging van uw medische conditie. Qompium kan, op uitdrukkelijke vraag van uw Arts, Resultaten bekijken en analyseren. Ook in geval van projecten zal het FibriCheck Monitoring Centrum de Resultaten bekijken gedurende een beperkte periode, maar zal zij niet tussentijds interveniëren.

Let op: de automatische mogelijkheid om de resultaten te raadplegen via het dashboard, impliceert niet dat u continu opgevolgd wordt door uw Arts of het FibriCheck Monitoring Center.

U vindt deze informatie ook terug in onze Gebruiksvoorwaarden.

2. Definities

"Account" betekent uw geregistreerde account dat u heeft aangemaakt via het registratieproces vanuit een officieel registratiekanaal (bv. FibriCheck Mobiele Applicatie, FibriCheck Dashboard)

"Applicatie" betekent (i) het FibriCheck Platform (ii) de FibriCheck Mobiele Applicatie en (iii) het FibriCheck Dashboard;

"Derde Partijen" betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke entiteit die niet Qompium is; "FibriCheck Dashboard" betekent het dashboard dat beschikbaar wordt gemaakt voor de gebruikers via app.fibricheck.com;

"FibriCheck Mobiele Applicatie" verwijst naar de mobiele applicatie die (i) de gebruiker moet downloaden en die (ii) bedoeld is om fotoplethysmogrammen (PPG-gegevens) te registreren, weer te geven, op te slaan en door te sturen;

"FibriCheck Platform" betekent het platform waarmee de FibriCheck Mobiele Applicatie, het FibriCheck Dashboard en het Dashboard van de Arts verbonden zijn en waarmee ze samen functioneren. Afhankelijk van het gebruikersprofiel (Gebruiker, Arts,…) zullen verschillende functionaliteiten beschikbaar zijn;

"FibriCheck Monitoring Centrum" betekent de instantie waarmee u automatisch gelinkt wordt gedurende een beperkte periode via de FibriCheck Mobiele Applicatie door het scannen van een generieke QR-code in het kader van een project;

"Arts" betekent de dokter (of medisch expert) van wie u het voorschrift kreeg met uw persoonlijke QR-code om een automatische link met uw Arts te maken via de FibriCheck Mobiele Applicatie. Bemerk dat uw Arts ook het FibriCheck Monitoring Center kan zijn (bv. bij generatie van voorschrift via de website);

"Dashboard van de Arts" verwijst naar de op internet gebaseerde applicatie die toegankelijk is voor uw Arts/FibriCheck Monitoring Center en waardoor hij informatie van u kan bekijken, waaronder, maar niet beperkt tot, de Resultaten. Deze applicatie is een met het FibriCheck Platform verbonden applicatie;

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

"Producten" staat voor de Applicatie en de Website;

"Resultaten" verwijst naar de resultaten van de analyse door het FibriCheck Platform van de fotoplethysmografieën geregistreerd door de Gebruiker via de FibriCheck Mobiele Applicatie;

"Website" verwijst naar de website die beschikbaar is op www.fibricheck.com;

3. Persoonsgegevens voor de werking van de Applicatie

3.1. Wij zullen verschillende types Persoonsgegevens, waaronder gevoelige gezondheidsgegevens, verzamelen over de Gebruikers van onze Producten en deze opslaan op uw mobiel apparaat en/of op onze server. Het gaat met name over de volgende types informatie:

3.2. Qompium verzamelt, verwerkt, gebruikt, bewaart en eventueel deelt deze Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om het gebruik en de goede werking van de gebruikersaccounts en/of de Applicatie ( zoals beschreven in Deel 1) te garanderen. Deze doeleinden kunnen het volgende omvatten:

3.3. Qompium kan de bovenstaande types Persoonsgegevens voor deze doeleinden rechtmatig verwerken omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven of omdat dit nodig is in het kader van de gebruikersovereenkomst. De volgende toelichting is hierbij relevant:

Let op: het actief verstrekken van deze informatie op onze vraag zal door ons kunnen worden beschouwd als een toestemming. In dat geval zullen wij wel eerst duidelijk aangeven dat het gaat om optionele Persoonsgegevens en wat desgevallend de mogelijke gevolgen kunnen zijn indien u deze informatie niet verstrekt.

Let op: u kan zelf cookies beheren via uw browserinstellingen en andere tools. Uw apparaat kan u controle geven over het gebruik van cookies of andere technologieën wanneer u de Producten gebruikt. U kunt uw apparaat of browser bijvoorbeeld zo instellen dat het gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën ongedaan, verwijderd, gereset of geblokkeerd wordt. Het kan dan echter wel zijn dat de Producten zonder cookies niet helemaal correct werken of dat u niet alle functies kunt gebruiken.

4. Bijkomende verwerkingen

Naast de doeleinden vermeld in Deel 3 zal Qompium uw Persoonsgegevens ook kunnen verwerken voor bepaalde andere doeleinden zoals hierna wordt uiteengezet:

5. Wie toegang heeft tot uw Persoonsgegevens

5.1. De verwerking van uw Persoonsgegevens door Qompium binnen de Applicatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring gebeurt onder toezicht van een gekwalificeerde beoefenaar van een gezondheidszorgberoep. Daarnaast hebben binnen Qompium nog andere personen, voor zover nodig voor onze Producten, toegang tot uw Persoonsgegevens. Op uw verzoek kan Qompium u een lijst bezorgen van de personen binnen Qompium die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens.

5.2. Qompium zal bovendien bepaalde ontvangen Persoonsgegevens kunnen delen met Derde Partijen zoals leveranciers en serviceproviders waarop wij een beroep doen om de Producten te verlenen. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die betalingen met kredietkaarten of debetkaarten verwerken of analyses en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van de Applicatie te verbeteren of dochterondernemingen, moedermaatschappijen en andere verwante ondernemingen van Qompium die Qompium ondersteunen bij het leveren van de Producten.

Voor de werking van de Applicatie (zoals beschreven in Deel 1) zullen wij uw Persoonsgegevens eveneens bekendmaken aan uw Arts of, in geval van een project, aan het FibriCheck Monitoring Centrum door via het Dashboard van de Arts toegang te verlenen tot uw registraties met de Applicatie en uw persoonlijk profiel.

Overeenkomstig wat opgenomen werd in Deel 3 en 4 van deze Privacyverklaring zal Qompium bepaalde Persoonsgegevens ook aan andere Derde Partijen overmaken. Wij zullen uw Persoonsgegevens in elk geval niet verkopen of op een andere manier bekendmaken aan Derde Partijen zonder eerst uw expliciete toestemming te krijgen, tenzij het noodzakelijk is voor de doeleinden die gestipuleerd worden in deze Privacyverklaring of tenzij we er door de wet toe verplicht worden.

5.3. In het geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of de volledige of gedeeltelijke overname van Qompium kunnen we uw Persoonsgegevens doorgeven aan een Derde Partij. In dat geval zal Qompium deze Derde Partij verplichten om alle Persoonsgegevens enkel strikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring te gebruiken.

5.4. De technische verwerking en de overdracht van de Producten, met inbegrip van uw Persoonsgegevens kan (i) overdrachten via verschillende netwerken inhouden; en (ii) wijzigingen met zich meebrengen om ons in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan technische vereisten van netwerken of apparaten waar we verbinding mee maken.

6. Veiligheid

6.1. Qompium verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens van al haar Gebruikers te beschermen en zal daartoe de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking van Persoonsgegevens of tegen het onbedoelde verlies, de toevallige vernietiging of beschadiging, toegang, bekendmaking of het onvrijwillige gebruik ervan.

Zoals gezegd, kan Qompium u - op uw verzoek - een lijst bezorgen van de personen binnen Qompium die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Ofwel zijn deze personen gebonden aan een beroepsgeheim (zoals het wettelijk voorziene beroepsgeheim van de arts), ofwel hebben zij een vertrouwelijkheidsverbintenis aangegaan alvorens toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens.

Qompium voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de Producten. Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze Servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden (AWS – Frankfurt – Duitsland).

Voor sommige verwerkingen zullen uw Persoonsgegevens evenwel verwerkt kunnen worden door een Derde Partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen in dat geval bepaalde maatregelen treffen om een gelijkwaardig beschermingsniveau als binnen de EER te waarborgen. Op dit moment gaat het enkel om: SurveyMonkey (met servers in de U.S.) voor enquêtes over het gebruik van onze Producten. In onze contracten met SurveyMonkey hebben wij de nodige, door de Europese Commissie goedgekeurde clausules opgenomen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te creëren.

In het geval van een inbreuk op de veiligheid van uw Persoonsgegevens is Qompium wettelijk verplicht om u in bepaalde gevallen de betrokken Gebruikers op de hoogte te brengen indien de inbreuk een impact zou kunnen hebben op de privacy.

6.2. U bent ook medeverantwoordelijk voor het behoud van uw privacy en de veiligheid bijvoorbeeld door geen derde partijen de toelating te geven om gebruik te maken van uw persoonlijke Account op de FibriCheck Mobiele Applicatie en op het FibriCheck Dashboard. Qompium vraagt alle Gebruikers om hun verantwoordelijkheid op te nemen om alle aanmeldinformatie te beschermen en om Qompium onmiddellijk te waarschuwen in het geval van een ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke Account.

6.3. Zoals gezegd, kan Qompium een beroep op doen op bepaalde derde dienstleveranciers (zoals beschreven in Deel 5). Dergelijke derde dienstleveranciers zijn in ieder geval verplicht om uw Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wij geven deze derde dienstleveranciers niet de toestemming om uw Persoonsgegevens bekend te maken of te gebruiken, tenzij dit strikt noodzakelijk is om bepaalde diensten te verlenen onder ons toezicht of om in overeenstemming te zijn met de geldende wetgeving. Wij proberen een dergelijke derde dienstleverancier enkel de Persoonsgegevens te bezorgen die hij nodig heeft om zijn specifieke functie uit te oefenen.

Qompium kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou kunnen voortvloeien uit het misbruik van uw Persoonsgegevens door dergelijke derde dienstleveranciers.

6.4. Zoals gezegd, kan Qompium uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan bepaalde Derde Partijen (zoals beschreven in Deel 5), waaronder uw Arts. Nadat uw Persoonsgegevens werden doorgegeven zal de ontvangende Derde Partij verder verantwoordelijk zijn voor het treffen van de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking van Persoonsgegevens of tegen het onbedoelde verlies, de toevallige vernietiging of beschadiging, toegang, bekendmaking of het onvrijwillige gebruik ervan.

Indien bepaalde inhoud of diensten van Derde Partijen voor u beschikbaar mogen worden gemaakt via de Producten. moet u goed voor ogen houden dat dergelijke gekoppelde inhoud of diensten hun eigen privacyverklaring kunnen hebben waarvoor Qompium niet aansprakelijk gesteld kan worden. Qompium controleert of ondersteunt op geen enkele manier de privacy praktijken van dergelijke Derde Partijen.

6.5. Sommige Derde partijen, zoals Google Analytics, kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op/met onze Producten om zo de prestatie van onze Producten te begrijpen en te blijven verbeteren. Gelieve de website van de relevante derde partij te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Indien deze website dergelijke cookies toelaat of wanneer u zich toegang verschaft tot andere websites van de Producten via de links, dan maken de operatoren van deze andere website gebruik van cookies in overeenstemming met hun eigen cookiesbeleid en dat kan afwijken van het onze.

7. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Om uw onderstaande rechten te laten gelden of voor andere vragen met betrekking tot deze Privacyverklaring kunt u steeds contact opnemen via dit e- mailadres: dpo@fibricheck.com  of schrijven naar Qompium NV, Kempische Steenweg 303 bus 27, B-3500 Hasselt ter attentie van Bieke Van Gorp. U dient een kopie van uw identiteitskaart of een andere vorm van identificatie toe te voegen. Qompium zal de nodige acties ondernemen zonder overmatige vertraging en zal u voorzien van informatie over de ondernomen acties (of de afwezigheid van zulke acties) binnen 30 dagen.

Recht op inzage en kopie: Indien u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw Persoonsgegevens, dan kan u steeds vragen welke Persoonsgegevens door Qompium over u worden verwerkt en kan u ook bijkomende informatie over deze verwerking krijgen, zoals het doel van deze verwerking en welke personen toegang tot deze gegevens hebben.

Indien u dit wenst, kan u ook gratis een kopie van uw Persoonsgegevens verkrijgen. Indien u evenwel meerdere kopieën van dezelfde informatie vraagt, dan kan Qompium u een redelijke vergoeding voor gemaakte administratieve kosten aanrekenen.

Recht op verbetering: u hebt het recht om ons kosteloos te vragen om onjuistheden in uw Persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren indien de Persoonsgegevens onvolledig of onnauwkeurig zouden zijn.

Let op: u kunt uw accountinformatie op gelijk welk moment aanpassen in de Applicatie via de "instellingen".

Recht op overdraagbaarheid: u kan Qompium ook steeds vragen om de Persoonsgegevens die over u via geautomatiseerde procédés worden verwerkt op basis van uw toestemming of ter uitvoering van de Gebruikersovereenkomst, rechtstreeks over te maken in machineleesbare vorm aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bv. een arts). Dit geldt echter enkel voor Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt of die wij hebben verkregen door observatie (bv. via de sensor van uw mobiele apparaat), en niet voor gegevens die wij zelf hebben ontwikkeld (bv. analyses door Qompium van de verkregen Persoonsgegevens).

Recht om niet onderhevig te zijn aan automatische individuele besluitvorming: u hebt het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan een besluitvorming gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens, inclusief profilering, zonder menselijke tussenkomst, indien dergelijke besluitvorming juridische gevolgen met betrekken tot u kan hebben of u op een gelijkaardige manier significant kan beïnvloeden.

In principe gaat Qompium wel over tot profilering door een gezondheidsprofiel op te stellen, maar worden op basis hiervan geen volledig automatische individuele beslissingen genomen. Indien u evenwel toch vragen heeft over bepaalde automatische verwerkingen door Qompium, dan kan u ons hierover steeds meer uitleg vragen.

Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door Qompium voor één of meerdere doeleinden (zoals beschreven in Deel 3 en 4) op gelijk welk moment intrekken door uw Applicatie definitief te verwijden en/of door ons hiervan schriftelijk te verwittigen via dpo@fibricheck.com. Qompium zal dan onmiddellijk stoppen met de verwerking van uw Persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt ingetrokken. De intrekking heeft echter geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen die Qompium in het verleden met uw Persoonsgegevens heeft verricht.

Recht op bezwaar tegen bepaalde verwerkingen zonder uw toestemming: voor sommige verwerkingen heeft Qompium vooraf niet uw uitdrukkelijke toestemming nodig, zoals verwerkingen op grond van de gerechtvaardigde belangen van Qompium (bv. u contacteren om u uit te nodige tot deelname aan een marketingonderzoek). Toch kan u ons in bepaalde gevallen en steeds in geval van directe marketing vragen om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden.

Recht op verwijdering: u heeft verder ook het recht om te verzoeken om uw Persoonsgegevens bij Qompium te verwijderen indien:

Recht op beperkte verwerking: indien u van oordeel bent dat:

maar indien de Patiënt niet wenst dat deze Persoonsgegevens door Qompium worden verwijderd, dan kan u ons ook vragen om deze Persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze te verwerken.
Dit wil zeggen dat wij uw Persoonsgegevens wel nog bewaren, maar voor het overige enkel nog zullen verwerken mits uw toestemming of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang;

Klachtrecht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (voor België: de Gegevensbeschermingsautoriteit) indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens door Qompium niet worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. In dat geval verzoeken wij u wel vriendelijk om ons eerst te contacteren zodat wij het probleem kunnen proberen te verhelpen.

8. Bijhouden en verwijderen van Persoonsgegevens

Wij kunnen informatie bijhouden over u en over uw gebruik van de Producten, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, zolang wij die redelijkerwijs nodig hebben om u van de Producten te voorzien en om het gebruik ervan te garanderen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Let op: wij bewaren uw Persoonsgegevens ook wanneer u tijdelijk stopt met het gebruik van de Applicatie tot dat u definitief de FibriCheck Mobiele Applicatie van uw mobiele toestel verwijdert en ons hiervan verwittigt. Na ontvangst van deze kennisgeving mogen wij uw Persoonsgegevens bijhouden en verder blijven gebruiken en doorgeven aan Derde Partijen zoals beschreven in Deel 3 en 4.

9. Updates van of veranderingen in onze Privacyverklaring

Zo nu en dan kunnen wij deze Privacyverklaring veranderen of updaten, zodat we uw eerder verzamelde Persoonsgegevens kunnen gebruiken of delen voor andere doeleinden. Indien Qompium uw Persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat bepaald werd op het moment van de inzameling, dan stellen wij u daar via onze Website en in onze FibriCheck Mobiele Applicatie van op de hoogte door een melding dat de Privacyverklaring aangepast of bijgewerkt werd en dat u moet instemmen met de bijgewerkte of aangepaste Privacyverklaring.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Qompium NV
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
België
www.fibricheck.com